Priser i Gentofte 2016

gentofte_2016.png

Derfor er prisen steget i 2016
Prisen for vand og spildevand i  Gentofte er steget med på 12,85 kr./ m3  inkl. moms fra 2015-2016. Stigningen har flere årsager:

Lavere vejafvandingsbidrag fra Gentofte Kommune
 En stigning på 4,09 kr./m3 skyldes, at Gentofte Kommune i 2016 betaler et lavere vejafvandingsbidrag til Nordvand end i 2015. Vejafvandingsbidraget beregnes ud fra Nordvands investeringsniveau, og vi har et lavere investeringsniveau i 2016 end i 2015. Vejafvandingsbidraget er det beløb, Gentofte Kommune betaler til Nordvand for, at regnvandet fra kommunens veje bliver transporteret i Nordvands afløbssystem. Hvordan vejafvandingsbidraget beregnes er en lovmæssig beslutning. Der er nye regler på vej, hvor bidraget fremover beregnes efter, hvor meget regn der rent faktisk falder på vejene.

Øget opkrævning til rensning af spildevand
 En stigning på 6,61 kr./m3, som går til rensning af spildevand, skyldes korrektioner for faktiske renseomkostninger med 2 års forskydning. Budgettet i 2013 var for højt, hvilket medfører en tilbagebetaling og dermed en lavere takst i 2015. Budgettet i 2014 var til gengæld for lavt, hvilket medfører en ekstra opkrævning og dermed højere takst i 2016. Så når taksten i 2015 sammenlignes med taksten i 2016 giver det en stigning i opkrævning uden, at det dog er et udtryk for en egentlig stigning i omkostningerne til rensning af spildevand.

Prisloftsregulering fra tidligere års prisloft
 En stigning på 2,01 kr./m3 skyldes en regulering fra tidligere års prisloft. Prisloftet er en fastsat ramme fra Forsyningssekretariatet for et vandselskabs maksimale indtægter. Reguleringen er et udtryk for forskellen mellem realiserede indtægter og udgifter og de budgetterede indtægter og udgifter fra tidligere år.

Finansielle omkostninger
 Renter på lån til bl.a. klimatilpasning og renovering af ledningsnettet udgør en stigning på 1,29 kr./m3.

Et fald i taksten for drikkevand
 Et fald i taksten for drikkevand på 1,15 kr./m3.

Du kan læse mere om prisloftet på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside www.kfst.dk under Vandtilsyn.