Spørgsmål og svar

Vi har lavet en oversigt over typiske spørgsmål, som vi løbende får. Vi håber, at du kan finde et svar på dit spørgsmål, ellers er du velkommen til at kontakte os i Nordvand.
 
Vandet i Gentofte og Gladsaxe Kommuner er 15-20 ºdH, hvilket svarer til “Hårdt vand” og er et udtryk for vandets indhold af calcium og magnesium. Vandets hårdhedsgrad har bl.a. betydning for dosering af vaskemiddel og indstilling af opvaskemaskinen.

I Danmark bruger hver person i gennemsnit 40 m3 vand om året. Forbrugerne i Gentofte og Gladsaxe bruger mellem 105-110 liter vand om dagen.

Hvis vandet i den kolde hane er varmt, hænger det ofte sammen med, at varmtvands- og koldtvandsrørerne ligger for tæt på hinanden. Det varme vand i varmtvandsrørene afgiver varme til det kolde vand. For at få det gode kolde vand, kan du isolere rørene.
Hvis dit kolde vand er uklart, misfarvet eller rødbrunt, kan det skyldes reparationsarbejder i forsyningsledningen i gaden eller inde i ejendommen. Det er tale om et forbigående fænomen, der skyldes, at aflejret kalk og jern rives med fra ledningssystemet. Misfarvningen er uskadelig og ikke sundhedsfarlig.

I kobberinstallationer kan kobberet opløses i vandet. Kobber kan sætte sig som blågrønne aflejringer i elkedler, toiletter, håndvaske og lign. Indholdet af kobber er størst, når installationerne ikke har været i brug. Skyl derfor altid vandhanen igennem ved at lade vandet løbe. Så er vandet også koldt, når du drikker det.

Hvis vandet er hvidt, skyldes det normalt luft i vandet. Prøv at fylde et glas med “hvidt” vand, og du vil se, at luften hurtigt bruser af og vandet igen bliver klart. Luft i vandet er et forbigående fænomen, der forekommer, hvis der indesluttes luft ved reparationsarbejde på ledningsnettet eller i din ejendom. Luft er ikke sundhedsskadeligt.

Lugten af “rådne æg” (svovlbrinte) kommer normalt fra det varme vand. Lugten skyldes manglende vedligeholdes af dit varmtvandsanlæg eller fordi dit anlæg er overdimensioneret.

Er dit vasketøj blevet misfarvet på grund af jern i vandet, kan du gøre følgende:

  • Læg tøjet i vand tilsat 100 g citronsyre. Brug en plastbalje - ikke badekar eller håndvask, da syren kan ødelægge emaljen. Brug så varmt vand, som tøjet kan tåle.
  • Lad tøjet ligge fra ½ time til et døgn - afhængig af, hvor kraftig misfarvning, der er tale om.
  • Vrid tøjet og vask det igen i en var sodaopløsning med 3 dl soda til 10 ltr. vand.
  • Skyl tøjet i vaskemaskinen. 

Har du ikke vand i husstanden kan det skyldes, at Nordvand udfører ledningsarbejde i dit lokalområde. Hvis du bor i en etageejendom, kan det være en VVS-installatør, der arbejder på ejendommens installationer.

Ved planlagte lukninger for vandet vil de berørte ejendomme altid få besked, før vi lukker for vandet, enden direkte med brev eller sms eller ved opslag i din ejendom.

Undersøg dog først:

  • om der er andre der mangler vand
  • om der er en VVS-installatør, der arbejder i din ejendom
  • om filtret på din tappehane er tilstoppet.

Undersøg først om stophaner omkring måleren er helt åbne. Kontroller vandfiltre på vandhaner for tilkalkning. Lavt vandtryk kan også skyldes, at der har været lukket for vandet.
Hvis der generelt er lavt vandtryk, så tilkald en VVS-installatør, der kan undersøge installationen med trykmanometer.

Hvis der er større trykfald i stikledningen end normalt kan VVS-installatøren anmode om udskiftning af stikledningen.

Hvis det kun er nogle af vandhanerne, der kommer lidt vand ud af, skal fejlen findes i ejendommens installationer. Tjek om der er en tilstopning af filtret på din vandhane (perlatoren) eller i dt brusehoved. Kontakt en VVS-installatør, hvis du ikke kan finde årsagen.

Er der susen i dine vandrør, er det et tegn på at der bruges vand et sted, hvor vandtrykket falder markant. Konstant susen kan være et tegn på, at der er brud på en forsyningsledning i jorden. Ved konstant susen kan du kontakte Nordvand.

Opdager du utætheder eller andre fejl ved din vandmåler, skal du kontakte Nordvand

Har du mistanke om, at din vandmåler er i uorden er du også velkommen til at kontakte os og få den afprøvet. Du skal dog være opmærksom på, at du vil blive afkrævet et prøvningsgebyr, hvis det viser sig, at måleren er i orden.

Vi kontrollerer målere hvert 6. år. Hvis kontrollen viser at målerne er i orden får den lov at sidde yderligere 6 år.Efter 12 år skal vandmåleren udskiftes. Hvad du spørgsmål vedrørende din vandmåler er du altid velkommune til at kontakte os.

Pas på dine vandrør, når vinteren sætter ind. Mange oplever, at vandrørene fryser.
Vær opmærksom på, at selvom du skal spare på varmen, er det alligevel en god ide, hvis du sørger for at dit hus er frostfrit, selvom du ikke bruger det - specielt, hvis du ikke har lukket for vandet og tappet vandet ud af rørene.
Har du uopvarmede bygninger med vand eller vandrør i kældre eller i skunken eller loftrummet, så sørg for at minimumstemperaturen er +5 0C.
Har du allerede været så uheldig, at dine vandrør er frosne, så tjek om der er vand på det første tappested efter din måler. Har du vand i huset, skal du ikke kontakte Nordvand, men kontakte din VVS-installatør, som kan hjælpe dig med at få tøet dine vandrør.

Hvorfor har jeg fået et gebyr på 200 kr?
Hvis der er anført et ’S’ ud for aflæsningen på din regning, har du ikke indberettet aflæsning af din vandmåler rettidigt. Det står på dit aflæsningskort (eller hvad er det nu det hedder?), hvornår du senest skal indberette din aflæsning. Vi har derfor været nødt til at indsætte et skønnet forbrug og derfor også lagt et gebyr på 200 kr. på din vandregning.

Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil have en afdragsordning?
Du skal kontakte Nordvand på telefon 39 45 68 20 og få en aftale. Vi opkræver desuden et gebyr på 100 kr. og rente for det skyldige beløb (diskonto + 7 %).
Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler min regning?
Vi opkræver renter og gebyrer ved for sen betaling på diskonto + 7 % samt gebyr på100 kr. pr rykker). Manglende betaling kan føre til, at vi lukker for vandet.

Hvordan er min regning opgjort?
Din årlige vandregning indeholder et acontobeløb for perioden 1. januar – 31. december samt en opgørelse af dit forbrug sidste år. Regningen forfalder til betaling den første bankdag i maj. Har du restance fra tidligere er det samlede beløb forfaldent til betaling med det samme. Bemærk, at fakturaen indeholder momsafregning for flere selskaber. Det medfører, at der i nogle tilfælde er indregnet en øreafrunding på 1 øre i momsbeløbet.
Din regning består af to takster. Taksten for vand dækker udgifter til levering af vand. Taksten for spildevand dækker udgifter til afledning af spildevand, rensning af spildevand og kloakering. Regningen indeholder desuden en afgift og et drikkevandsbidrag til staten.

Hvorfor er mit forbrug meget højere end sidste år?
Det kan skyldes, at du har eller har haft dryppende vandhaner, løbende toiletter, badende teenager, flere i husstanden eller andet, der har påvirket dit forbrug. Du kan læse mere her.

Kan jeg få min vandregning på mail?
Du kan få dit selvaflæserkort og din vandregning på mail ved at tilmelde din mailadresse på www.nordvand.dk/selvbetjening under Aflæsning og forbrug. Du skal bruge dit kundenummer og målernummer eller fakturanummer, som du finder øverst på din vandregning.

Hvordan bliver jeg tilmeldt betalingsservice?
Du kan tilmelde dig betalingsservice i din bank eller netbank. Du skal bruge et PBS-nr., debitorgruppenummer (dep.grp.nr) og kundenummer (Kunr). Alle oplysninger står på forsiden af dit indbetalingskort. Hvis der ikke er et indbetalingskort på din regning, er du allerede tilmeldt betalingsservice