Drikkevandskvalitet

Vi kontrollerer regelmæssigt drikkevandet og lever op til de lovkrav, der stilles til rent drikkevand.
 
Vi laver to former for kontrol. Den lovpligtige kontrol og en løbende driftskontrol af vandkvaliteten i grundvandsboringerne, vandværkerne, i det samlede distributionsnet og i ledningsnettet.
 
Driftskontrollen​
Driftskontrollen er et supplement til den lovpligtige kontrol og handler mest om kontrol af drikkevandets bakteriologiske kvalitet. Vi udfører driftskontrollen to gange om ugen på alle vandværker og i knudepunkter i distributionsnettet. En gang om ugen undersøger vi vandkvaliteten på udvalgte prøvesteder i ledningsnettet.
 
Nordvand er akkrediteret af DANAK til at udtage prøver til kontrol af drikkevandskvaliteten. Analyserne udføres af et godkendt laboratorie.
 
I tabellerne for de enkelte vandværker kan du se kvalitetskrav og de seneste analyseresultater fra den lovpligtige udvidede kontrol. 
 
Udvidet kontrol
En til to gange om året gennemfører vi udvidet kontrol på vandværkerne. Derudover tages der lovpligtige kontroller for organiske mikroforureninger og uorganiske sporstoffer samt normal kontrol. Resultaterne bliver offentliggjort her på hjemmesiden under de enkelte vandværker. Når resultatet er skrevet med sort, overholder det kvalitetskravene, mens afvigelser er skrevet med rødt.
 
Parametre, der ikke er undersøgt er markeret med bindestreg (-).
 
Alle lovpligtige undersøgelser af drikkevandet registreres i den nationale database Jupiter. Her kan du se de lovpligtige undersøgelser, som er registreret i databasen for dit vandværk.​