Klimatilpasning af Gentofterenden

Gentofte Kommune og Nordvand arbejder på at gøre Gentofterenden bredere og udvide de rør, som løber under veje og Farumbanen. Det betyder, at når det regner kraftigt, vil vandet i højere grad kunne brede sig og fylde renden op i stedet for at oversvømme haver og stier. 
 
Udskudt anlægsstart
Det har desværre vist sig nødvendigt at udskyde anlægsstarten i forbindelse med den planlagte udvidelse af Gentofterenden. Den påkrævede lukning af Farumbanen kan først lade sig gøre i påsken 2018, hvilket giver en ny forventet anlægsstart i efteråret 2017.

Hvorfor skal vi grave under Farumbanen?
Det er en forudsætning for klimatilpasningen af Gentofterenden, at vi kan udvide de underjordiske rør, der løber under Farumbanen. Dette kræver en lukning af togstrækningen mellem Dyssegårds St. og Buddinge St. i en lille uge, mens udvidelsen af rørene foregår. Banedanmark har nu meddelt, at lukningen af togstrækningen ikke som planlagt kan finde sted i påsken 2017. Af planlægningsmæssige årsager kan udvidelsen af de underjordiske rør først gennemføres i påsken 2018, hvilket betyder, at anlægsstarten forskydes et år.
 
Vær med i følgegruppen
Du kan følge projektet ved at være med i følgegruppen. Følgegruppen blev oprettet på vores informationsmøde i oktober 2014. Følgegruppen vil gennem hele projektet være i dialog med projektlederne om bl.a. trafikomlægninger og beplantning. Du kan melde dig til følgegruppen ved at kontakte Stine Berg Andersen eller Freja Bendix Nielsen

Møde i følgegruppen 12. januar 2015

Referat 

Møde i følgegruppen 21. september 2015
Referat

Spørgelystne naboer fik svar
I oktober 2014 holdt Gentofte Kommune og Nordvand informationsmøde om udvidelsen af Gentofterenden for naboer og brugere. På mødet fik spørgelystne naboer og brugere af Gentofterenden svar på deres mange spørgsmål af projektledere og fagfolk, der forklarede detaljer i projektet ud fra opstillede plancher. 

Se plancherne fra informationsmødet her: 

Vi udvider Gentofterenden
Beplantning
Oversigtskort 

 Ideforslag: Schönherr 


 
Nyt rekreativt område

​Når vi er færdige med udvidelsen af Gentofterenden, vil området stadig kunne bruges som et rekreativt område. På den ene side af Gentofterenden vil der fortsat være gang- og cykelsti – pendlersiden. På den anden side vil der være et grønt, skrånende område med en smal sti af grus – natursiden. Området vil fortsat have gangbroer på tværs af renden og vil kunne bruges som i dag til gang, løb, cykling og ophold. 

Det er nødvendigt at fælde de eksisterende kastanjetræer langs Gentofterenden for at få plads til udvidelsen. Vi vil i samarbejde med rådgiver sikre ny beplantning langs hele Gentofterenden.  

Klimatilpasningen af Gentofterenden løser ikke alle problemer med oversvømmelser
Vi udvider Gentofterenden, så den kan rumme mere regnvand. Når det ikke regner, vil vandet løbe lige så stille i bunden af Gentofterenden. Når det regner kraftigt, vil vandet til gengæld brede sig og fylde hele Gentofterenden op i stedet for at løbe over stier og ind i haver. Natursiden af renden vil blive oversvømmet, mens pendlersiden vil forblive tør. Renden udvides også i de rør, som løber under veje og Farumbanen, så der bliver plads til mere vand hele vejen gennem renden.

Vi kan udvide Gentofterenden, så den kan klare kraftige regnskyl op til en 10-års regn, men selv om vi øger volumen både over og under jorden, så løser det ikke alle problemer med oversvømmelser i området. Ved større regnskyl og skybrud er der stadig en risiko for, at vandet fra Gentofterenden og afløbssystemet løber over.  

Vi har indgået et samarbejde med Københavns Kommune og HOFOR for på længere sigt at løse problemerne med oversvømmelserne i området. 

Gentofte kommune og Nordvand arbejder tæt sammen om klimatilpasningen af Gentofterenden 
Klimatilpasningen af Gentofterenden er et fælles projekt i Gentofte Kommune og Nordvand. Vi har en fælles interesse i færre oversvømmelser og et velfungerende afløbs- og vandløbssystem. Gentofterenden er udpeget som et af ni risikoområder i kommunens nye klimatilpasningsplan. Klimatilpasningen af Gentofterenden er tæt forbundet med klimatilpasningen i Københavns Kommune, og med projektet er der forberedt til fremtidige skybrudsløsninger, der hænger sammen over kommunegrænsen.  ​

Vi informerer undervejs
Når det er relevant, informerer vi om projektet på skilte langs Gentofterenden og i nabobreve til de nærmeste naboer. Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte:

Stine Berg Andersen
Gentofte Kommune 
Telefon: 39 98 82 44
stia@gentofte.dk

Freja Bendix Nielsen
Nordvand
Telefon: 39 45 67 58
fbl@nordvand.dk