Kagsåparkens Regnvandsprojekt

​Færre oversvømmelser og renere vand
Når det regner kraftigt, har afløbssystemet omkring Kagsåparken svært ved at følge med. Spildevand og regnvand presser sig op gennem de overfyldte kloakker og løber direkte ud i Kagsåen, som går over sine bredder og skaber oversvømmelser.

Derfor er Gladsaxe Kommune, Herlev Kommune, HOFOR og Nordvand gået sammen om at forbedre afløbsforholdene omkring Kagsåparken. Med Kagsåparkens Regnvandsprojekt vil vi mindske omfanget og antallet af oversvømmelser og samtidig forbedre vandkvaliteten i åen.

Indgiv høringssvar inden 28. marts
Der er nu udarbejdet en VVM-redegørelse, som vurderer projektets virkning på miljøet. Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af det ideoplæg, der var i offentlig høring i oktober 2015. VVM-redegørelsen er i offentlig høring fra den 20. januar til den 28. marts 2017. Vandløbsreguleringen, der ændrer Kagsåens status fra å til et teknisk anlæg, er i høring samtidig.  

Du kan indgive høringssvar ved at sende mail eller brev til Gladsaxe Kommune eller Herlev Kommune. Dit høringssvar skal være fremme senest tirsdag den 28. marts. Du kan læse VVM-redegørelsen og afgørelsen om vandløbsreguleringen på www.gladsaxe.dk og www.herlev.dk.

Projektet og VVM-redegørelsen blev desuden præsenteret på et velbesøgt borgermøde 28. februar 2017. Se præsentation og plancher fra borgermødet her:

 
Vi kontakter særligt berørte grundejere i løbet af januar og februar 2017
Selvom anlægsarbejdet tidligst starter i 2020, kontakter vi allerede nu de grundejere, der vil blive direkte berørt under anlægsarbejdet eller når det nye regnvandsanlæg står færdigt. Grundejerne vil høre fra os i løbet af januar og februar, hvor vi vil informere om, hvad projektet kommer til at betyde for den enkelte. Hvis du har spørgsmål inden da, er du velkommen til at kontakte Nordvands projektleder Annette Kolte-Olsen på enten anko@nordvand.dk eller 39 45 67 57. 

Strømrende over jorden – bassinledning under jorden
Den igangværende fase med skitsering af løsninger og VVM-redegørelsen kører frem til foråret 2017. Herefter kan der gå omtrent tre år, før det første spadestik tages.

Projektet vil ændre åen til en strømrende med et mere naturligt udseende, end Kagsåen har i dag. Rensebassinerne vil rense vandet, inden det ledes til Kagsåen syd for projektet. De nye lavninger vil fungere som forsinkelsesbassin ved kraftig regn, dvs. at de holder på regnvandet, indtil der igen er plads i systemet.
Under jorden vil vi lægge en bassinledning, som tager imod spildevand blandet med regnvand. Når en kraftig regn sætter afløbssystemet under pres, vil bassinledningen fremover kunne opbevare spildevandet, indtil det igen kan passere systemet.

Når den nye park er anlagt, kan vi også bedre styre, hvor vandet løber hen ved kraftig regn eller skybrud. Når strømrenden og bassinledningen er fyldt op, kan vi sørge for, at oversvømmelser løber derhen, hvor det gør mindst skade.

Den nye bassinledning vil kunne begrænse de nuværende overløb fra afløbssystemet til Kagsåen, som sker mere end 50 gange om året til i 10 gange i gennemsnit om året. Vandet i
Gladsaxe og Herlev Kommuner planlægger at gennemføre andre projekter, der skal adskille regnvand og spildevand i området inden 2024. Det vil nedsætte antallet af overløb yderligere til 5 gange i gennemsnit om året. 

Kagsåen vil blive markant renere, end det er i dag. Det vil også begrænse lugtgenerne fra åen.

Renere vand 
​For at økonomien bag projektet kan hænge sammen, skal Kagsåens status ændres fra å til et teknisk anlæg. Det er en teknisk og lovmæssig forudsætning for, at forsyningsselskaberne HOFOR og Nordvand kan finansiere projektet. Det kan lyde som et skridt i den forkerte retning, men vandet vil blive renere end i dag. Strømrenden vil fortsat have et naturligt udseende, og parken beholder sit grønne udtryk.

Hvad er VVM?
Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne sikrer, at bygge- og anlægsprojekter, der antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres på baggrund af en VVM-redegørelse. Redegørelsen skal give en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser for at give det bedst mulige grundlag for en debat om projektet og for den endelige beslutning om projektets realisering. Det er Herlev og Gladsaxe Kommuner, der som myndigheder står for VVM-redegørelse.

Vi samarbejder på tværs af kommunerne
Bag Kagsåparkens regnvandsprojekt står Gladsaxe Kommune, Herlev Kommune, HOFOR og Nordvand. Projektet ledes af en styregruppe med repræsentanter fra alle parter.

Sådan informerer vi om projektet
Vi vil løbende informere om projektet i lokalaviser og på hjemmesiden hos de fire samarbejdsparter. Ved særlige milepæle i projektet vil vi informere de nærmeste naboer i nabobreve. Vi tager direkte kontakt til naboer, der kan blive direkte berørt af projektet – eksempelvis fordi vi skal undersøge brønde eller tilslutninger på deres matrikel.