Vi renser og udvider Værebro Bassin

Værebro Bassin (Værebro Sø) opsamler og forsinker regnvand inden det løber ud i mosen. Søen får vand fra Værebro Park, Skovbrynet Skole, Bagsværd Svømmehal og fritidsklubben Værebro.

Udvidelsen og oprensning af Værebro Sø skal sikre, at der fortsat kan ledes regnvand fra tag- og overfladearealer til bassinet på trods af, at vi forventer kraftigere regn med klimaændringerne. Desuden sikrer vi en bedre rensning af vandet i bassinet inden det udledes til Fedtmosen og Tibberup Å, som løber til Roskilde Fjord.

Vi renser søen for ophobet slam
Efter i mange år at have modtaget regnvand med snavs, sand og grus fra tagrender og vejriste, er Værebro sø fyldt op med slam. Der er ca. 0,5-1 m slam ophobet i bassinet, og det skal oprenses, fordi det hæmmer søens funktion som bundfældnings- og forsinkelsesbassin, ligesom det meget slam ødelægger livsmulighederne for fisk og padder.

Vi forbedrer renseeffekten i søen
Regnvandet løber ind i søen via nogle mindre rør i den nordlige og vestlige del af søen samt det store rør, som kommer ind fra østsiden ved p-pladsen. Lige nu er det store indløb og udløbet fra søen til Fedtmosen placeret ved siden af hinanden. Vi adskiller disse to vandstrømme med en skillevæg, så vi får ført det indstrømmende vand hele vejen rundt i bassinet. Vandet vil få en længere opholdstid og langt flere partikler vil bundfældes på den længere vej gennem bassinet, så vandet der løber til mosen vil blive renere.

Samtidig bliver bassinet delt op i 3 sektioner, der forbedrer renseeffekten, og vi kan nøjes med at rense den forreste del af bassinet op med jævne mellemrum, mens resten af bassinet først skal oprenses om ca. 30 år.

Vi udvider også
For at klimasikre og for at lave plads i bassinet til at vi kan lede endnu mere regnvand fra Værebrovejen, udvides bassinet og vi gør kanterne på specielt vestsiden mindre stejle. Vi laver også nogle små lavninger, som kan bruges til diverse hyggeformål i tørvejr, og som kan rumme vand når det regner kraftigt.

Vi laver en lille bro ud i vandet
Til brug for blandt andet prøvetagning opsætter vi en lille træbro ud i bassinet i den nordlige del.

Vi er i gang
Vi starter med at anlægge byggeplads og fælde træer i slutningen af 2016. Vi forventer, at bassinet er renset og området pænt igen 1. april 2017. Se retableringsplan her.

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål til projektet er du velkommen til at kontakte Nordvands projektleder Anja Friis-Christensen på telefon 3945 6765 eller på anfr@nordvand.dk.