Havekampagne

Haveejerne er med til at beskytte grundvandet og sikre rent drikkevand nu og i fremtiden

Det er vigtigt at have fokus på Danmarks unikke, rene drikkevand og beskyttelse af grundvandet. Beskyttelse af grundvandet er helt afgørende for, at vi også i fremtiden har godt drikkevand. Gladsaxe Kommune, Herlev Kommune, HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) og Nordvand er gået sammen om at sætte emnet ”beskyttelse af grundvandet” på dagsordenen i 2016. Med afsæt i den internationale ”Vandets dag” den 22. marts, hvor emnet er i fokus i hele verden, holder vi en havekampagne med fokus på at undgå brug af sprøjtemidler. Kampagnen er rettet mod borgere, der bor særlig tæt på vores indvindingsboringer, hvor vi henter grundvand, der bliver til drikkevand.

I BNBO (boringsnære beskyttelsesområder) i Gladsaxe og Herlev er der både villahaver, kolonihaver, boligforeninger og boligselskaber samt enkelte virksomheder. Alle der passer og plejer en have eller et grønt anlæg kan være med til at sikre rent drikkevand til sig selv og fremtidige generationer ved ikke at benytte sprøjtemidler. Der bliver brugt en hel del sprøjtemidler i Danmarks ca. én million private haver – men faktisk kan man også bekæmpe ukrudt og skadedyr med naturens egne midler. Sprøjtemidler virker ikke altid specifikt mod skadedyr og ukrudt og du kan risikere at skade andre dyr og planter, der gør nytte i haven.

Mandag den 11. april kl. 15.30-17.00 kan du aflevere sprøjtemidler ved Søborg Vandværk på Gladsaxevej. Du kan se en af vores indvindingsboringer og få tips og tricks til pleje af din have uden sprøjtemidler af økologisk havemand og havebogsforfatter Jens Juhl samt se en af drikkevandsboringerne. Når du afleverer sprøjtemidler, får du et hakke- eller skuffejern i bytte.

Vi trækker desuden lod om 10 haveredskaber til alle, der deltager i ”Beskyt dit drikkevand”-quizzen.

 Hvis du vil du vide mere:

Sprøjtemidler eller bekæmpelsesmidler er både biocider og pesticider. Biocider bruges som træbeskyttelsesmidler, rottegift, bundmaling til skibe og algemidler. Pesticider bruges til at bekæmpe ukrudt, insekter og svampe i landbrug, gartnerier, langs veje og jernbaner og i private haver. Bekæmpelsesmidler er designet til at bekæmpe uønskede, levende organismer, men nogle af midlerne har problematiske effekter på menneskers sundhed og miljøet. Sprøjtemidler, der blot skulle tage livet af ukrudt, kan sive ned gennem jorden via sprækker og revner. Med tiden risikerer de at ende i grundvand, som vi anvender til drikkevand.

Det øverste jordlag har en naturlig evne til at nedbryde de sprøjtemidler, der i dag anvendes. Nedbrydning foregår bedst i muldlaget, hvor der er masser af mikroorganismer og ilt til stede. Nogle sprøjtemidler når at blive helt nedbrudt, andre kun delvist. Herved dannes der såkaldte nedbrydningsprodukter, som oftest er nye kemiske forbindelser. Disse stoffer kan nogle gange være mere giftige end de oprindelige giftstoffer i sprøjtemidlerne. Anvender du sprøjtemidler på arealer, hvor det øverste muldlag er fjernet, f.eks. på fliser og vejarealer, kan der være en større risiko for, at sprøjtemidlet ikke når at blive tilstrækkelig nedbrudt.
Læs mere om sprøjtemidler her.

Grundvandet i Gladsaxe og Herlev benyttes til drikkevand enten af os selv eller i nabokommunerne. Det vand, som kommer ud af vandhanen hos dig, henter vi op dybt nede fra undergrunden. Det tager som regel naturen 35 – 50 år at danne grundvandet, men nogle steder er grundvandet flere hundrede år gammelt. Når vi arbejder med at forebygge forurening af grundvandet, handler det altså om langsigtet planlægning – om at sikre, at dine børn, børnebørn og kommende generationer fortsat kan få drikkevand, der er baseret på rent, uforurenet grundvand.

Hvert år lukker landets vandværker drikkevandsboringer på grund af forurening med pesticider eller forurening fra industri. Nye boringer er dyre at etablere, og i byområder er det så godt som umuligt at finde nye egnede områder til oppumpning af rent grundvand.

Alt grundvand skal beskyttes, men især tæt på drikkevandsboringerne er det vigtigt at gøre en indsats. Gladsaxe Kommune og Herlev Kommune gør en særlig indsats for grundvandsbeskyttelse, der hvor vi har drikkevandsboringer ved blandt andet at oplyse om værdien af grundvandsbeskyttelse og om muligheder for borgere og virksomheder til at gøre en indsats. Desuden arbejder kommunen sammen med Region Hovedstaden om at lokalisere kilder til forurening.

Gladsaxe Kommune har en Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, som blev vedtaget af Byrådet 27. august 2014. Indsatsplanen beskriver de konkrete indsatser som Gladsaxe Kommune sammen med Nordvand, HOFOR, Region Hovedstaden og nabokommuner vil udføre for at beskytte grundvandsressourcen i kommunen, så vi også i fremtiden kan indvinde grundvand til drikkevandsformål i kommunen. Her kan du se hele indsatsplanen og en oversigt over de indsatser, som planen indeholder. Du kan se de særlige boringsnære beskyttelselsesområder her.

Herlev Kommune har to indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, som blev vedtaget i oktober 2008 (Indsatsplan for oplandet til Kildeplads XIII og Kildeplads XIV) og oktober 2009 (Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Søndersø Indsatsområde). I 2017 forventer Herlev Kommune at revidere de to indsatsplaner i en samlet indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i kommunen.

Den 22. marts kl. 13.45 - 16.00 - Havekampagne 2016 og Vandets dag
Ved Bagsværd Vandværk kan du få en rundvisning på vandværket (husk, at tilmelding er nødvendig) og hilse på formand for Miljøudvalget i Gladsaxe, Tom Vand Knudsen og du kan aflevere pesticider i bytte for haveredskaber og få tips og tricks til økologisk havebrug med Jens Juhl.
Der cykeltur i Høje Gladsaxe Park og fremvisning af private haver med regnvandsanlæg. Tilmelding er nødvendig. Se mere her.

Den 5. april kl. 15.30 - 17.00  - Havekampagne 2016
v/HOFORS Kildeplads 14, hvor Kagsåen krydser Kagsåvej, hvor du kan aflevere pesticider i bytte for haveredskaber og få tips og tricks til økologisk havebrug med Jens Juhl

Den 11. april kl. 15.30 - 17.00 - Havekampagne 2016
Ved Søborg Vandværk, hvor du kan aflevere pesticider i bytte for haveredskaber og få tips og tricks til økologisk havebrug med Jens Juhl. Du kan endvidere se Regionens afværgeanlæg, som beskytter Søborg Vandværk mod forurening. Der vil ikke være mulighed for besøg på Søborg Vandværk.